Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego iTB 

www.e-iTB.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym iTB. Firma iTB – Jakub Kantecki działa na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 697-214-36-06, Regon: 301393370, zwany dalej „Usługodawcą”.

 

I Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego iTB www.e-iTB.pl. Jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, mająca co najmniej 13 lat. Jeśli osoba nie ukończyła 13. roku życia, niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Klientem może być również osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

3. Przedmioty transakcji - towary wymienione i opisane na stronach Sklepu Internetowego.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zostaje zawarta między Usługodawcą a Kupującym poprzez Internet lub telefonicznie.

6. Sklep Internetowy iTB (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

7. Strona – Usługodawca i Kupujący.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

 

II Podstawowe zasady

1. Zapoznanie się Kupującego z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja konieczne są do złożenia Zamówienia.

2. Sklep internetowy iTB prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.

3. Sklep iTB oferuje legalne, fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych towary.

 

III Zamówienia

1. Ceny podawane przez sklep iTB w opisach towarów zawierają podatek VAT czyli wyrażone są w wartości brutto w złotych polskich. Koszty wysyłki wyszczególnione są oddzielnie.

2. Przyjmowanie zamówień odbywa się przez internet lub telefonicznie. Przez internet można je składać 24 godziny na dobę, przez cały tydzień, 365 dni w roku. Telefonicznie w godzinach 8.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Skuteczne zamówienie oznacza, że Klient prawidłowo uzupełnił formularz zamówienia, podał dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz dokładny adres, na który Towar ma zostać do niego wysłany.

4. Jeśli Kupujący poda błędne lub niekompletne dane, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ich poprawienia lub uzupełnienia. Prawo do anulowania Zamówienia Sprzedający ma wówczas, gdy Kontakt z Klientem okaże się niemożliwy.

5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie, na wskazany przez siebie adres, dokumentów rozliczeniowych, takich jak: paragony, faktury VAT, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda Kupującego uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

6. Składając zamówienie, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem następuje po wpłacie przez Kupującego na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego. W przypadku wyboru opcji „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje w chwili złożenia skutecznego zamówienia.

 

IV Wysyłka i płatność

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w poprawnie wypełnionym formularzu zamówienia.

2. Dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost lub innych firm kurierskich. Po wcześniejszym ustaleniu oraz płatności przelewem Klient może odebrać towar również osobiście w Lesznie.

3. Dostarczenie następuje zgodnie z terminem podanym na stronach Sprzedającego. Sprzedający podaje orientacyjny czas dostawy, który tyczy się wyboru opcji „za pobraniem”. Przy zamówieniach płatnych przelewem czas ten liczy się od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym sklepu iTB.

4. Koszty wysyłki, określone w cenniku dostaw, pokrywa Kupujący.

5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w naszym sklepie w zakładce "Czas i koszty dostawy".

6. Sprzedający wystawia na zakupione towary paragon lub Fakturę VAT.

7. Kupujący ma wybór następujących opcji płatności:

  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.),
  • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
  • przelewem tradycyjnym na nasze konto bankowe,
  • gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie),
  • gotówką przy odbiorze osobistym w Lesznie.

 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

V Odbiór towaru

Przed odebraniem przesyłki od listonosza, z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. Jeśli Kupujący stwierdzi, że opakowanie jest uszkodzone, nie należy przyjmować przesyłki i niezwłocznie w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Dodatkowo należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

VI Odstąpienie od umowy

1. Klient, zawierający umowę przez internet lub telefonicznie, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Należy wówczas złożyć stosowne pisemne oświadczenie. Prawo to przysługuje Kupującemu przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Przyjęcie towaru w takim wypadku następuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w pełni kompletny, nieuszkodzony, ani nie będzie nosił śladów używania. Adres do zwrotów:

iTB,

Nowy Rynek 22,

64-100 Leszno

3. Jeśli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar odsyła na własny koszt, na adres podany przez Sprzedającego. Kupujący dołącza wówczas do przesyłki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić płatność.

4. Sklep dokona sprawdzenia produktu w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Jeżeli towar spełnia kryteria wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu, Sprzedający wystawi fakturę korygującą, która w oryginale i kopii wyśle listem poleconym do Kupującego. Podpisaną kopię faktury korygującej Klient powinien odesłać Sprzedającemu. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

 

VII Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Internetowy iTB, Firma iTB – Jakub Kantecki działający na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 697-214-36-06, Regon: 301393370, zwany dalej „Usługodawcą”.

 

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

 


3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Klienta z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Klienta żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 


5. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

 


7. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy, a także podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi w postaci wysyłania wiadomości SMS o statusie zamówienia.

 

8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.

 


9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

 

10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego."

 

 

VIII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu 14.04.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl